سکه کارتاژی به تاریخ 320 قبل از میلاد:

نخل نماد فینیقی-پونیکس است در حالی که اسب نشان دهنده شجاعت و قدرت نظامی است.منبع:

https://saintraymond.toulouse.fr/Monnaie-de-Carthage_a307.html