سنگ‌نمای تشییع جنازه، یافت شده در Tophet of Carthage. این شامل علامت تنیت و همچنین یک ماه، یک روزت متقاطع و یک انار است.

منبع:

https://www.wikiwand.com/fr/Tophet_de_Carthage