این سنگ در سال 1921 در کارتاژ یافت شد و در حال حاضر در موزه ملی باردو نگهداری می شود. کشیشی را می بینیم که کودکی را در آغوش گرفته است. این سنگ نگاره با فرض اینکه قربانی های انسانی و به ویژه قربانی های کودکان در کارتاژ انجام شده است، مورد بحث های زیادی قرار گرفته است. تا به امروز، این سؤال که آیا واقعاً این فداکاری ها انجام شده است، هنوز بلاتکلیف است.


منبع:

https://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A8le_du_pr%C3%AAtre