بانوی الچه یک مجسمه ایبری- کارتاژی است که در نزدیکی والنسیا در اسپانیا پیدا شده است. می دانیم که کارتاژ در اسپانیا پیشخوانی راه اندازی کرده بود. این مجسمه متعلق به قرن چهارم قبل از میلاد است، بنابراین در سال 1897 پیدا شد و تصور می شود، حتی اگر شک باقی بماند، این مجسمه به الهه باروری کارتاژینی، تانتیت، مرتبط است.

منبع:

https://www.lapresse.ca/actualites/sciences/2019-07-07/le-retour-de-carthage.php