الهه اصلی کارتاژ، تانیت به صورت لئونتوسفالی، یعنی با سر شیر، نمایش داده شده است. این مجسمه سفالی در پناهگاه Thinissut پیدا شد.

منبع:

https://twitter.com/HistoireOdyssee/status/1264527344007610368/photo/1