تابوت کارتاژی به نمایندگی از یک زن. قدمت آن به قرن پنجم قبل از میلاد می رسد و در موزه باستان شناسی منطقه ای پالرمو به نمایش گذاشته شده است.

منبع:

https://www.wikiwand.com/fr/Civilisation_carthaginoise