این سفال های منشا اتروسکی در کارتاژ یافت شد. آنها شاهد مبادلاتی هستند که بین کارتاژنی ها و اتروسک ها وجود داشت. این سفال ها در موزه ملی کارتاژ در نمایشگاه “کارتاژ و اتروسک ها، دوستی قدیمی” رونمایی شد.

منبع:

https://www.webmanagercenter.com/2018/01/20/415017/musee-national-de-carthage-inauguration-de-lexposition-carthage-et-les-etrusques-une-si-vieille-amitie/