شمشیر اسپاتا همچنین شمشیر ایبری نامیده می شود که نیروهای نخبه کارتاژینی را در طول مبارزات انتخاباتی هانیبال تجهیز می کرد.منبع:

www.maquetland.com