شیر سن آنتیوکو (ساردینی) متعلق به قرن چهارم قبل از میلاد. پس از میلاد و در موزه باراکو در رم به نمایش گذاشته شد.
منبع:
ttps://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation_carthaginoise#/media/Fichier:Protome_di_leone,_alabastro,_Sant’Antioco_(IV-III_sec._a.C.).JPG