نمایش رمانتیک نبرد هیمرا که در سیسیل در سال 480 قبل از میلاد رخ داد، کارتاژینیان هامیلکار دو گیسکون را با سربازان ژلون، ظالم سیراکوز، مخالفت کرد. کارتاژ در آنجا متحمل شکست سنگینی شد که به تلاش هایش برای کنترل سیسیل برای نزدیک به 70 سال پایان داد. این نقاشی توسط جوزپه اسکیوتی نقاش ایتالیایی در سال 1873 ساخته شده است.

منبع:

https://www.wikiwand.com/fr/480_av._J.-C.