بازنمایی یک سرباز کارتاژ: در سپر او، ما می توانیم در اینجا دوباره نماد تانیت را ببینیم.منبع:

www.maquetland.fr