گلدان سفالی پونیک متعلق به قرن پنجم یا ششم قبل از میلاد دارای دو دسته است، اما همچنین دو دست دارد که در طرفین به صورت پیشکش نصب شده است.

منبع:

www.aloha-antiques.com