ஹென்றி பால் மோட்டேவின் கூற்றுப்படி ஜமா போரில் கார்த்தஜினிய இராணுவம்


ஆதாரம்: கார்தேஜ் இராணுவம் – விக்கிபீடியா (wikipedia.org)