தானித் தெய்வத்தின் மார்பளவு கிமு 4 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தது. டானிட் கருவுறுதல், பிறப்பு மற்றும் வளர்ச்சியின் கார்தீஜினிய தெய்வம். இது பெண்பால் அழகுடன் தொடர்புடையது. ஸ்பெயினின் இபிசாவில் உள்ள புய்க் டெஸ் மோலின்ஸின் நெக்ரோபோலிஸில் இந்த மார்பளவு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

ஆதாரம்:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tanit

புகைப்படக்காரர்: நானோசான்செஸ்