பைர்சா தளத்தின் புகைப்படம். தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கார்தேஜின் இந்த மாவட்டம் டயரில் குடியேறியவர்கள் முதலில் குடியேறியதாக நம்புகிறார்கள். தந்தை Gabriel-Guillaume Lapeyre 1930 களில் ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டார் மற்றும் கிமு 7 மற்றும் 6 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் உள்ள கல்லறைகளைக் கண்டுபிடித்தார். இந்த கண்டுபிடிப்புகள் பைர்சா கார்தேஜின் முதல் மாவட்டங்களில் ஒன்றாகும் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது.

ஆதாரம்:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Byrsa