கார்தேஜின் முக்கிய தெய்வம், டானிட் ஒரு லியோன்டோசெபாலிக் வழியில், அதாவது சிங்கத்தின் தலையுடன் குறிப்பிடப்படுகிறார். இந்த டெரகோட்டா சிலை தினிசுட் சரணாலயத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

ஆதாரம்:

https://twitter.com/HistoireOdyssee/status/1264527344007610368/photo/1