கிமு 480 இல் சிசிலியில் நடந்த ஹிமேரா போரின் காதல் பிரதிநிதித்துவம் இது ஹமில்கார் டி கிஸ்கானின் கார்தீஜினியர்களை சைராகுஸின் கொடுங்கோலனான கெலோனின் துருப்புக்களுக்கு எதிர்த்தது. கார்தேஜ் அங்கு கடுமையான தோல்வியைச் சந்தித்தது, இது சிசிலியை கிட்டத்தட்ட 70 ஆண்டுகளாகக் கட்டுப்படுத்தும் முயற்சிகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தது. இந்த ஓவியம் 1873 ஆம் ஆண்டில் இத்தாலிய ஓவியரான கியூசெப் சியுட்டி என்பவரால் செய்யப்பட்டது.

ஆதாரம்:

https://www.wikiwand.com/fr/480_av._J.-C.