Didone รูปปั้นทองสัมฤทธิ์แทนราชินี Dido ผู้ก่อตั้งคาร์เธจ เป็นวันที่ 2007 และเป็นผลงานของ Christine Jongen

แหล่งที่มา :

https://boowiki.info/art/les-personnages-de-l-eneide/didone.html