เหรียญคาร์เธจมีเศียรเป็นเจ้าแม่ สวมมงกุฎด้วยซีเรียลประมาณ 250 ปีก่อนคริสตกาล เจ.ซี.

ที่มา: Wikipedia