Ảnh của trang Byrsa. Các nhà khảo cổ học tin rằng quận Carthage này là nơi đầu tiên những người định cư từ Tyre đến định cư. Cha Gabriel-Guillaume Lapeyre đã tiến hành nghiên cứu vào những năm 1930 và khai quật những ngôi mộ ở đó có niên đại từ thế kỷ thứ 7 và thứ 6 trước Công nguyên. Những khám phá này xác nhận rằng Byrsa là một trong những quận đầu tiên, nếu không muốn nói là đầu tiên, của Carthage.

Nguồn :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Byrsa