Chiếc bình bằng đất nung Punic có niên đại từ thế kỷ thứ 5 hoặc thứ 6 trước Công nguyên. Nó có hai tay cầm, nhưng cũng có hai tay dựng bên hông trong tư thế dâng cúng.

NGUỒN :

www.aloha-antiques.com