Sư tử của San Antioco (Sardinia) có niên đại từ thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên. AD và được trưng bày tại Bảo tàng Barracco ở Rome.
Nguồn :
ttps: //fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation_carthaginoise#/media/Fichier: Protome_di_leone, _alabastro, _Sant’Antioco_ (IV-III_sec._a.C.) .JPG