Nữ thần chính của Carthage, Tanit đại diện theo cách leontocephalic, tức là có đầu sư tử. Bức tượng đất nung này được tìm thấy trong khu bảo tồn Thinissut.

Nguồn :

https://twitter.com/HistoireOdyssee/status/1264527344007610368/photo/1