Tấm bia danh dự, được tìm thấy ở Tophet của Carthage. Nó bao gồm dấu hiệu của Tanit cũng như mặt trăng, một hoa thị hình chữ thập và một quả lựu.

Nguồn :

https://www.wikiwand.com/fr/Tophet_de_Carthage