Chiếc bình phóng đại này được tìm thấy trong lăng mộ Tipasa của người Punic. Nó có thể có niên đại từ thế kỷ thứ 6 hoặc thứ 5 trước Công nguyên. Chiếc bình này là nhân chứng cho một phần của các nghi lễ tang lễ của người Carthage. Chúng ta biết rằng người Carthage đã tìm cách chôn cất cũng như hỏa táng và có thể tro của một người đã khuất được đặt trong chiếc bình phóng to này.

Nguồn :

https://jahiliyyah.wordpress.com/antiquite/